Taktika policajného vyšetrovania III. -Trestný zákon a Ústava SR

ustavaPoďme zbežne k Trestnému zákonu (300/2005 Zb.). Ten Vás bude zaujímať len informatívne, pretože páchať trestnú činnosť sa nechystáme, ale je dobré si prečítať celý. Preštudujte si sami v Hlave I. pojmy trestný čin, zavinenie, príprava na trestný čin, pokus trestného činu, páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu, ďalej nepríčetnosť a hlavne nutná obrana, krajná núdza a oprávnené použite zbrane (§24, §25 a §26).

asdV druhej časti sa začína opis trestných činov. Všimnite si  trestných činov proti základom republiky (Hlava VII.  §311 až §317) . Sú to vlastizrada, rozvracania republiky, teror, záškodníctvo a sabotáž. Upozorňujem na to, že práve znenie týchto paragrafov môže byť dôvodom, že polícia začne nenápadne sondovať vašu činnosť. A argument má na to teda pádny, keďže ide o najťažšie trestné činy vôbec, s možnosťou uloženia až výnimočného trestu. Úplne bežné sú tu sadzby 10-25 rokov! Odtiaľ potom pochádza tá úvaha štátu, že ľudia so znalosťami umožňujúcimi rozpútať teror či záškodnícku činnosť, sú pre štátne zriadenie nebezpeční a je potrebné si ich starostlivo strážiť. Obviniť vás však z ničoho nemôžu, pokiaľ však zostanete iba u vedomostí.

Služba v cudzom vojsku (§392). Tu narážam na úvahy (miestami zrejme uskutočnené), o vstupe do cudzineckej légie. Je tam sadzba dva až osem rokov (nepodmienečný). Nás však tento paragraf bude zaujímať len z dôvodu, že za akých podmienok by bolo možné takýto trestný čin dokázať. Na rovinu, orgány činné v trestnom konaní by sa asi pomoci od Francúzska nedočkali. Tým skôr by sa vás snažili dostať na svedectvo. Na vaše priznanie, alebo svedectvá iných osôb, že ste sa im so svojím úmyslom vstúpiť do Cudzineckej légie zverili, apod. A ešte jednu vec by použili. Záznamy z komunikačných médií, ako odposluch telefónu či napichnutý mail, ale to len v prípade, že by ste boli v ich pozornosti už vopred. Inak, ak sa dnes rozhodnete odísť do Francúzska a nikomu sa o tom nezmienite ani po návrate, nebude sudca, keďže nebude ani žalobcu. Nie je mi známy žiadny prípad reálneho použitia tohto paragrafu.

Ďalej je tu Hlava VIII, trestné veci proti poriadku vo veciach verejných. Všimnite si útoku na verejného činiteľa (§323 a §324), ešte sa k nemu vrátim. To isté platí o zneužívaní právomoci verejného činiteľa (§326).

Krivá výpoveď (§346), to je práve ten dôvod, prečo je vhodné sa zdržať akejkoľvek výpovede.

Hlava VII  je s branno-bezpečnostnou problematikou priamo spojená. Hovorí sa tam o všeobecnom ohrození (§284) (musí byť preukázaný úmysel), ďalej o nedovolenom ozbrojovaní (§294) a podobne.

Hlava II Vám môže poslúžiť v prípade, že budete v krajnej núdzi ohľadom vyšetrovanie vašej osoby. Diplomaticky povedané, ak budete osobne vnímať ujmu spôsobenú konkrétnymi policajtmi ako neúmerne vysokú. V tomto úseku máte možnosť brániť sa ich obvineniam z obmedzovania osobnej slobody, zbavenie osobnej slobody, vydierania, útlaku, porušovania domovej slobody, porušovanie tajomstva prepravovaných správ. V praxi však toto dokážete len veľmi ťažko, lebo ako je všeobecne známe, policajti si radi vzájomne potvrdzujú alibi. Skôr by išlo o akési čírenie vody. Ale, ani ten najlepšie zapísaný policajt by nepôsobil dobre, keby na inšpekciu MV naň mesačne prichádzalo desať sťažností. Mimochodom, ak by ste boli šikovní, mohli by ste na vás sa previňujúceho policajta dostať aj pred civilný súd a nečakať iba na zamietavé listy z Ministerstva vnútra. Toto však prekračuje rámec tohto článku. Ďalej by sa na rovnaký účel dalo využiť aj poškodzovania cudzej veci a poškodzovanie a zneužitie záznamu na nosiči informácií, to v prípade domovej prehliadke a zaistení, avšak je jasné, že dokazovanie by bolo nadľudsky ťažké. Len sa snažím naznačiť, že nielen policajti majú možnosť zneužívať zákony. Aplikáciou týchto článkov však riskujete žalobu z krivého obvinenia.

V prípade, že by vás policajti počas výsluchu vystavili krutému či neľudskému zaobchádzaniu (Ustava SR), môžete ich obviniť z porušenia §420  Mučenie a iné neľudské a kruté zaobchádzanie. Citujem: "Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.". Tento paragraf by sa dal, ak máte dosť peňazí na dobrého právnika, použiť aj na zásahy polície proti vám ako podozrivému, vrátane skopania či pecky medzi oči počas demonštrácií či neskôr na policajných staniciach.

paraTeraz sa budeme chvíľu venovať našej Ústave, respektíve jej neoddeliteľnej súčasti Charte základných práv a slobôd. Práve ona vám dáva právo zbierať všetky informácie, ak nie sú chránené vyšším záujmom. A je tu aj niekoľko ďalších dôležitých práv, ktorá vám nesmú byť upierané, okrem prípadov vymedzených zákonom, približne citujem:

... Povinnosti možno ukladať iba na základe zákona a v jeho medziach a len pri zachovaní základných práv a slobôd,

... Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom,

... Nikto nesmie byť mučený ani podrobený krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu,

... Osobná sloboda je zaručená, obvineného alebo podozrivého z trestného činu je možné zadržať len v prípadoch ustanovených zákonom (nasleduje taxatívne vymedzenie takýchto prípadov, najmä tých, kedy vás môžu vziať do väzby),

... Každý má právo, aby bola zachovaná jeho ľudská dôstojnosť, osobná česť, dobrá povesť a chránené jeho meno (pozn.teda v prípade, že postup Polície vnímate negatívne a najmä počas vyšetrovania, ohraďte sa týmto článkom),

... Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života (pozn.to isté by platilo napríklad v prípade neodôvodnených návštev policajtov za vami napr.v zamestnaní, aby vám urobili škandál, potom sa ohraďte dvoma vyššie uvedenými zásadami),

... Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstupovať bez súhlasu toho, kto v ňom býva; domová prehliadka je prípustná len na účely trestného konania, a to na písomný príkaz sudcu (ibaže by vec nezniesla odklad) - spôsob jej vykonania ustanoví zákon. Pokiaľ policajti nemajú príslušný dokument v ruke, nemusíte ich púšťať dovnútra, tj. vám ani nemôžu zabaviť žiadne veci, ale pozor, neznesenie odkladu je nástroj, ktorý sa v našej republike zneužíva denne! Neuspávajte sa teda iluzórnym pocitom nedotknuteľnosti obydlia L,

... Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už prechovávaných v súkromí , alebo zasielaných poštou alebo iným spôsobom , s výnimkou prípadov a spôsobom , ktorý ustanoví zákon ( k tomuto sa ešte vrátim pri pojednávaní o bezpečnosti komunikácie v SR ) .

A teraz politické práva:

... Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené,

... Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu (práve toto ustanovenie vám dávať právo zaujímať sa o všetko s výnimkou ďalšieho odseku),

... Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o  opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. (Avšak to automaticky neznamená, že sa napríklad dopúšťate trestného činu proti bezpečnosti štátu, ak zháňate návod na výrobu jadrovej bomby. Výklad tohto ustanovenia je nejasný a ľahko zneužiteľný. Nemôžete byť stíhaní za dopyt po takomto návode, ak nebudete však zároveň zháňať plutónium alebo urán, vaše jednanie stále nie je trestné. Avšak počítajte s tým, že si vás vezmú pod drobnohľad. Pozor, porovnajte s §337 Trestného zákona podnecovanie k trestnému činu!) .

V poslednej časti si povieme, kto sa o Vás môže zaujímať a čo by ste o nich mali vedieť.

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes