Taktika policajného vyšetrovania II. - Zákon o Policajnom zbore

soud-zakon-5Právo je základ a znalosť príslušných právnych predpisov je kľúč. Odporúčam všetkým, aby si preštudovali nasledujúce literatúru, pretože len a len tam sú obsiahnuté normy, ktoré by sa vás mohli týkať (alebo sa už nanešťastie týkajú). Ak je niekto predvolaný či vypočúvaný, ide priamo o povinné čítanie, ktorá vám môže doslova zachrániť krk!!! Niektoré časti odporúčam naučiť sa naspamäť, vrátane číselných označení zákonov a najpodstatnejších paragrafov, aby vás nemohli "nachytať na hruškách" napr.tvrdením, že inak neškodné konanie je trestné, alebo vám zamlčali niektoré vaše práva! To je vec, na ktorú policajti často a radi zabúdajú. Ale nebojte sa, takéto kľúčové časti tu uvediem a podrobne rozoberieme.

Takže ide predovšetkým o tieto zákony:

1 ) Zákon o Policajnom zbore (zákon číslo 171/1993 Z.z.). Tento zákon snáď ani nemá cenu komentovať, jeho znalosť je bezpodmienečne nutná. Ako uvidíte ďalej, skrýva sa v ňom kľúčové ustanovenia, dalo by sa snáď nazvať až zaklínadlom, ktorého vyslovením sa uchránite mnohých problémov! Ako náhle prídete do styku s bezpečnostnými zložkami, musíte ho mať vždy na zreteli!

2 ) Trestný zákon (zákon číslo 300/2005 Z.z.). To je doslova biblia. Univerzálne platí zásada: "Čo nie je vyslovene zakázané, je dovolené." a len skutky v tomto zákone uvedené sú trestné!

3 ) Trestný poriadok (zákon číslo 301/2005 Z.z.). Zdanlivo si môžete povedať, že to sa vás netýka, ale opak je pravdou. Všetky úkony ohľadom vyšetrovania totiž majú základ v tomto kódexe a vy s jeho znalosťou môžete postupy vyšetrujúceho orgánu účinne napadnúť.

4 ) Zákon o Slovenskej informačnej službe (zákon číslo 46/1993 Z.z.). Prečo aj tento pochopíte...

5 ) Ústava Slovenskej republiky. Ide najmä o ľudskú dôstojnosť, nedotknuteľnosť obydlia a korešpondencie, ďalej o slobodu prejavu a právo vyhľadávať informácie.

Začneme tým najdôležitejším a to Zákon o Policajnom zbore (zákon číslo 171/1993 Z.z.) a jeho pre nás kľúčovým paragrafom 17.

§ 17 Oprávnenie požadovať vysvetlenie

(1) Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu alebo priestupku a na zistenie ich páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí. V prípade potreby je policajt oprávnený vyzvať osobu,  aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar Policajného zboru na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.

(2) Ak osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie, môže ju policajt predviesť na útvar Policajného zboru za účelom podania vysvetlenia. O predvedení spíše policajt úradný záznam.

(3) Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s osobou spísaná ihneď po jej predvedení.

(4) Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania, a ak ide o priestupok, nebezpečenstvo postihu za priestupok.

(5) Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, a nebola od tejto povinnosti oslobodená.

(6) Policajt je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 4 a 5.

(7) Policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak musí osobu ihneď prepustiť.

(8) Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje Policajný zbor. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.

(9) Nárok na náhradu podľa odseku 8 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu o tom treba poučiť.

387-22335-web.jpg.tnIste ste si spomenuli, veď toto ustanovenie predsa poznáte, je to klasická policajtská hláška, tak  známa z CSI Las Vegas a podobne: " Máte právo nevypovedať . Všetko, čo poviete, môže a bude pred súdom použité proti vám. Máte právo na advokáta. Ak si ho nemôžete dovoliť , bude vám pridelený počas vyšetrovania a pred súdom." Tak v čom je to kúzlo?

Trik je v tom, že výpovede sú pre políciu kľúčové a bez nich, často nie je možné s prípadom pohnúť. Všimli ste si niekedy, ako silným dôkazom je na súde svedectvo?
 Pripomeňme si ešte jednu zásadu: "Obžalovanému sa dokazuje vina, nie on dokazuje svoju nevinu", to je tzv. predpoklad (prezumpcia) neviny. Kým osoba nie je odsúdená, hľadí sa na ňu, ako by bola nevinná. Takže kam tým mierim?
Vedzte, že často si svojou výpoveďou iba priťažíte, bez toho aby vás napadlo prečo. Zamotáte sa do svojich konštrukcií, budete vidieť na očiach policajtov, že vám neveria ani slovo, takže prečo niečo vlastne hovoriť? Len nech si proti vám zoženú dôkazy  sami, prečo by ste im mali vysvetľovať, že ste nič neurobili? To všetko počuli už tisíckrát! Teraz čakajú, že prezradíte nejakú zaujímavú informáciu, ktorú z Vás vydolujú a priamo použijú proti vám! Z toho vyplýva prvá zásada: U výsluchu hovorte menej než viac, alebo odmietnite hovoriť vôbec!!!
 Vyššie uvedený paragraf vám dáva možnosť výpoveď úplne odmietnuť, alebo odpovedať na otázky selektívne, tj.iba na tie, pri ktorých budete chcieť odpovedať. Nemôžu vás nútiť, aby ste hovorili, čo nechcete! Je vaše sväté právo nepovedať im vôbec nič a nemôžu s tým nič robiť!

Pozrime sa na text paragrafu .
V odseku 1 sú definované okolnosti, za ktorých môže polícia požadovať vysvetlenie a vašu povinnosť dostaviť sa na spísanie úradného záznamu o podaní vysvetlenia. Inak upozorňujem, že pod tým samým si môžete predstaviť aj slovo výsluch. Ak však náhodou nemáte dôvod na odmietnutie výpovede, vymedzený v odseku 4 !!! A pretože viete, že by ste si výpoveďou mohli priťažiť, bude lepšie mlčať!

Uvažujte! Predvolajú ma a budú po mne chcieť odpovede na otázky. Ja však poviem, že odmietam výpoveď podľa § 17 odsek 4. Takže by malo ísť o mojich rodičov, deti, manželku, ale aj o mňa samotného!!! Ale nie ste povinní nič také upresňovať a vypočúvajúci nemá právo sa Vás na niečo také pýtať! Nemáte teda žiadnu povinnosť povedať: "...odmietam výpoveď kvôli manželke "alebo" ... Janovi Potočnému ", skrátka odmietnete výpoveď a výsluch tak definitívne končí!

Teda vás musia okamžite prepustiť, ako je uvedené v odseku 7, pretože protokol spísaný bude, iba tam vypočúvajúci napíše, že Osoba odmietla vysvetlenie podľa § 17 odsek 4. Buďte si istí, že policajti príliš šťastní nebudú, pretože ste im práve urobili peknú čiaru cez rozpočet. Ale nemôžu s tým nič robiť, ak by totiž náhodou osobu neznalú (teda Vás) zabudli poučiť, ide o trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa!

ustavaTakže teraz si urobíme malé zhrnutie.
Ak Vás predvolajú na Políciu, či zoberú priamo na ulici, máte možnosť odmietnuť výpoveď a verte, že tento krok vám môže veľmi pomôcť! Policajti to samozrejme vedia a používajú pár podpásových protitrikov, ktoré rozoberiem daľej. Buďte vždy pripravení na to, že ich proti vám uplatnia! Ich jednanie síce bude ťažko na hrane USTAVY SR!!! ( nesmiete byť vystavení ponižujúcemu jednaniu-Druhá Hlava, Druhý oddiel článok 16), ale s tým asi nič nenarobíte, ak budete v jednej miestnosti sám, s tromi policajtmi, je možné, že nejaký ten kopanec či pecku medzi oči vyfasujete.

Toto ustanovenie použite bez váhania, ako náhle cítite, že na výsluch nie ste pripravení. Poznáte celodenné alebo celonočné výsluchy? Ak odmietnete vypovedať, nič také s vami robiť nemôžu!!! Predstavte si psychiku človeka, ktorého vypočúvajú celý deň na striedačku traja, štyria nabúchani maníci, bez jedla a pitia, a zblízka mu svieti ostrým svetlom od očí. To presne chcú, urobiť z vás zlomenú, trasúce sa trosku, to je ich cieľ. Nehrajte sa na tvrďasov, aj tak sa zlomíte! Možno za deň, možno neskôr ale aj tak podľahnete. Opäť tu ale máme Ústavu SR, kde v Druhej Hlave, Druhom oddieli článku 17, je jasne napísané, že Vás do 48 maximalne 72 hodín musia pustiť, alebo odovzdať súdu. Odmietnite v takomto prípade výpoveď a dajte im najavo, že ak s vami nebudú zaobchádzať slušne a rešpektovať vás ako občana, nepoviete im ani slovo! Tým pádom ich vyšetrovanie dostane ťažkú ranu.

Nabudúce pár slov o Trestnom zákone a Ústave SR.

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes