Päť stupňov kolapsu

dollarDnes Vás chcem zoznámiť s myšlienkami Dmitrija Orlova. Opäť mám melancholickú náladu, a rozmýšľam, či som pesimista alebo nedajbože realista. Realista je samozrejme tá horšia možnosť. Odbremeníme sa od krásnych a jednoduchých myšlienok o tom ako uložiť 100 kg ryže či rozobrať Glock 17, a skúsime dnes niečo globálnejšie. Je mi jasné, že nie každého s Vás to bude zaujímať, nie preto chodíte na Urbanstalkera , ale podľa mňa sú to zaujímave veci, ktoré snáď trochu rozšíria moje aj Vaše obzory.

 

 

Dmitrij Orlov je Rus narodený v Leningrade a ako 12 ročný sa presťahoval do USA. Do Ruska sa pravidelne vracal, a na základe svojich pozorovaní rozpracoval zaujímavú teóriu o 5 stupňoch kolapsu civilizácie.

Nič na svete nie je večné a určite to platí aj o našej demokratickej spoločnosti. Tak ako do zabudnutia odišiel komunizmus, feudalizmus či dúfajme aj nacizmus. Orlov , týpek je to zaujímavý, dnešné problémy predpovedal už v 2006, kedy sa svet zdal ružový a peniaze neboli žiadny problém. Vo svojej knihe Reinventing Collapse: Soviet Exampleand American Prospects  (  Znovu vynaliezanie kolapsu: Sovietsky príklad a americkej vyhliadky, ISBN9780865716063) vyjadruje presvedčenie, že Rusi byli svojho času na zrútenie sovietskeho impéria oveľa lepšie pripravení, než súčasní Američania/ a dnes už aj Európania/ na kolaps svojho štátu, a že pre radových občanov USA a EU bude rozklad súčasnej podoby ich spoločnosti oveľa bolestivejší a bude mať pre nich aj svet ďalekosiahlejšie dôsledky, ako svojho času rozpad ZSSR.

Švajčiarka Elisabeth Kübler-Rossová žila v USA a stala sa najznámejšou psychiatričkou 20. storočia. Zaoberala sa moderným výskumom umierania, návratu z klinickej smrti a fázami transformácie psychiky pre takzvanú posmrtnú existenciu. Postulovala päť stupňov priebehu osobných tragédií človeka, vrátane vyrovnávania sa s vlastnou smrťou, a to sú popretie, zlosť, vyjednávanie, depresia a prijatie.
Mnohý si všimli, medzi nimi aj Orlov, že tieto postuláty, tento model správania sa pozoruhodne dobre vyhovuje spôsobu, akým sa spoločnosť vyrovnáva s budúcnosťou v situáciách, kedy život zaisťujúce inštitúcie, podkopáva kombinácia z vyčerpania zdrojov, údajných katastrofálnych klimatických zmien, politickej debility a znovu sa vracajúcej náboženskej a rasovej neznášanlivosti.

No a Orlov je presvedčený, že na základe už prebehnutého procesu rozkladu ZSSR a začínajúceho v USA je možné definovať nasledujúcich 5 stupňov kolapsu spoločnosti.

1. stupeň: Finančný kolaps

follarStráca sa viera v "obchod ako vždy". Budúcnosť sa už nijako nebude podobať minulosti, pokiaľ ide o odhad rizík a zabezpečenie finančných aktív. Finančné inštitúcie sa stávajú insolventné, úspory sú zničené, stráca sa prístup ku kapitálu.
Hlavným dlhovým „závislákom“ a „gamblerom“ je vláda USA. Jedinci môžu byť akokoľvek morálny a snažiť sa poctivo vyrovnať so svojimi dlhmi. Vláda však naďalej vytvára astronomické dlhy na účet občanov. Všetky úrovne vlády, od obcí, ktoré potrebujú finančné trhy na financovanie verejných prác a služieb, až po vládu, ktorá je závislá na zahraničnom financovaní svojich nekonečných vojen, sú odkázané na verejný dlh. Preto si nemôžu prestať vypožičiavať a robia všetko pre to, aby hra trvala, kým to pôjde. Vláda SR nie je v ničom horšia a rovnako neustále produkuje verejný dlh, ktorý nie je možné splatiť , neustále narastá presne tak ako náš momentálny veľký vzor USA. Samozrejme to, čo vyvádza naša vláda je z hľadiska kolapsu spoločnosti irelevantné, v najhoršom nás čaká taký nejaký malý Majdan...
Príznaky:

Pred

Po

Dôchodky

Charita, lístkový systém

Vlastné bývanie

Squating

Investície

Prerábanie

Úspory

Hyperinflácia

Obchody „na faktúru“

Obchod „Cash“, barter

Finančná nezávislosť

Fyzická previazanosť

Jediná vec, ktorú vláda predvádza, je ďalšie úverovania tých, čo sú v ťažkostiach, znižovanie úrokovej miery hlboko pod infláciu a pumpovanie peňazí do nesolventných finančných inštitúcií. To znižuje hodnotu penňazí a vedie to k hyperinflácii, ktorá je zlá pre každú ekonomiku, ale hlavne pre tú, ktorá je odkázaná na dovoz. Ako vysychajú importné toky a rúcajú sa na nich závislé odvetvia, nastáva 2. stupeň - hospodársky kolaps.

2. stupeň: Hospodársky kolaps

Stráca sa viera, že "trh všetko vyrieši". Peniaze sú znehodnotené a / alebo sa stávajú nedostatkovými, komodity sa hromadia, dovozné a predajné reťazce sa rúcajú, všeobecný nedostatok potrieb na prežitie sa stáva normou.
Hlboko zadlžená vláda je donútená pristupovať na podmienky svojich zahraničných veriteľov, ktorí vlastnia veľa národného bohatstva - pôdy, budovy a podniky. Vnucuje obyvateľstvu úsporné opatrenia, udržuje zákonnosť a poriadok drastickými prostriedkami a dotuje výstavbu továrenských miest a plantáží zahraničných vlastníkov.
Príznaky:

Pred

Po

Peniaze sú nedostatkom

Výrobky sú nedostatkom

Ekonomika služieb

Svojpomocná ekonomika

Konzumuj čo môžeš

Ukradni čo môžeš

Nákupné centrá

Blšie trhy

Supermarkety

Sedliaci

Kult nového

Udržuj a opravuj staré

Dovezené tovary

Tuzemské náhražky

No a v okamihu, keď ľudia prídu na to , že im je takáto vláda naprd a bez nej by im bolo lepšie, nastáva stupeň 3.

3. stupeň: Politický kolaps

socialStráca sa viera, že "vláda sa o nás postará". Pokusy úradov zmierniť všeobecnú stratu prístupu ku komerčne poskytovaným životným nevyhnutnostiam zlyhávajú, politický establishment stráca oprávnenie a dôležitosť. Väčšina krajiny je pre to, čo ešte zostáva z vládnych a správnych orgánov, zakázaným územím. Zahraničný veritelia zisťujú, že ich pohľadávky nakoniec nebudú splatené, odpisujú straty a odchádzajú. Zvyšok sveta sa chová, akoby žiadne Spojené štáty neexistovali. Tretiemu stupňu je možné sa vyhnúť včasným nasadením medzinárodných mierových jednotiek a mimovládnych humanitárnych organizácií. Domáce úrady už nemajú zdroje ani autoritu alebo dokonca ani vôľu brzdiť dynamiku kolapsu a zreformovať sa spôsobom, ktorý by obyvateľstvo akceptovalo. Vákuum vzniknuté po nefunkčných federálnych, štátnych a miestnych vládach je zaplnené radom nových mocenských štruktúr. Zvyšky bývalých poriadkových a ozbrojených síl, mestské gangy, etnické mafie, náboženské sekty a bohatí vlastníci nehnuteľností sa snažia vytvoriť si malé kráľovstvá na ruinách veľkého štátu a bojujú všetci proti všetkým o územia a prístup ku zvyškom zdrojov.

Príznaky:

Pred

Po

Nároky a požiadavky

Nesplnené sľuby

Verejné požiadavky

Verejná protekcia

Dane a rozpočty

Korupcia

Policajná ochrana

Vojenské hliadky

Odvoz odpadkov

Skládky v každej štvrti

Cesty a mosty

Výmole a objazdy

Nastáva čas Veľkých Mužov: charizmatických vodcov, davových rečníkov, bezohľadných machiavelských princov vojnových náčelníkov. Na šťastnejších miestach k všeobecnému úžitku zisťujú, že je lepšie spojiť sily, zdieľať zdroje a vytvárajú sa nejaké formy legitímne miestnej vlády, zatiaľ čo na zvyšku územia vedie pretláčaniu o moc ku špirále konfliktov a otvorenej vojne.

4. stupeň: Sociálny kolaps

Stráca sa viera, že "naši ľudia sa o nás postarajú". Miestnym sociálnym inštitúciám ako charitám alebo iným skupinám, snažiacim sa vyplniť mocenské vákuum, dochádzajú zdroje alebo sa rozpadajú vo vnútorných konfliktoch.

Príznaky:

Pred

Po

Solidarita

Každý sám za seba

Vzájomná pomoc

Konfrontácie

Susedské skupiny

Túlavé tlupy

Diverzita

Etnické čistky

Spoločnosť sa stáva natoľko dezorganizovanou a zbedačenou, že už naďalej nemôže podporovať Veľkých Mužov. Rozkladá sa na širšej rodiny a malé kmene o niekoľkých rodinách, ktoré vedia držať pohromade pre vzájomnú podporu a obranu. Táto forma spoločnosti trvala nejakých 98,5% doby existencie ľudstva ako biologického druhu a môže byť považovaná za prazáklad ľudskej existencie. Na tejto úrovni organizácie môžu ľudia prežívať aj tisíce rokov.

5. stupeň: Kultúrny kolaps

Stráca sa viera v humanitu. Ľudia strácajú schopnosť byť láskaví, šľachetní, ohľaduplní, schádza vcítenie, poctivosť, pohostinnosť, súcit a milosrdenstvo. Novým mottom pozostáva "zomri dnes ty, aby som ja mohol zomrieť až zajtra".

Príznaky:

Pred

Po

Chápeme a poznávame seba aj druhých

Nechápeme a nepoznávame sbea ani druhých

Ak je spoločnosť pred kolapsom natoľko atomizovaná, odcudzená a individualistická, že nemôže vytvoriť súdržné širšie rodiny a kmene, alebo ak je životné prostredie natoľko zničené, že sa hlad a bieda všeobecne rozšíria, môže nastať stupeň 5. Prevládajú najjednoduchšie biologickej imperatívy prežitia párových rodín s deťmi. Širšej rodiny sa rozpadajú, starí sú ponechaní osudu. Súdržnosť spoločnosti je zničená .Ak stav spoločnosti pred dosiahnutím stupňa 5 možno považovať za historickú normu, jeho dosiahnutie privádza ľudstvo na okraj fyzického vyhynutia.

Závery:

1. Finančný kolaps je v behu a bude pokračovať

vo svojom smere a svojím tempom. Insolventné banky sa budú ešte nejaký čas po naliatí verejných peňazí tváriť ako solventné, ale samy už peniaze nebudú schopné poskytovať. Portfólia úverov a hypoték na predmestské domy dostupné len autami sa čoskoro stanú bezcennými. Ak bude pokračovať znárodňovania zlých dlhov, zahraniční veritelia sa čoskoro odvrátia aj od štátnych dlhopisov ako od nadmerného rizika. Bude nasledovať hyperinflácia a strata dovozov.

2. Hospodársky kolaps sa takmer určite dostaví.

Kľúčovou dovoznou položkou je ropa, ktorú USA z 2/3 dovážajú. Bez ropy sa v USA nepohne nič, a dve tretiny ekonomiky sú preto odsúdené na odstavenie. Bude nutné prísť s novými, energeticky nenáročnými spôsobmi obstarania základných potrieb.

3. Zaručený je aj politický kolaps.

S poklesom daňových príjmov nebudú obce a štáty schopné naplniť minimálne požiadavky na údržbu infraštruktúry a poskytovania komunálnych služieb. Tie lepšie organizovanej snáď nájdu cesty k riešeniu, ale mnoho z nich sa stane nedostupnými a neobývateľnými, čo spôsobí vlny vnútroštátnej migrácie. Politici, ktorí majú veľmi ďaleko k pochopeniu toho, čo sa deje, sa zaoberajú vymýšľaním spôsobov ako minúť peniaze, ktoré nemajú. Zaoberať sa politikou je preto stratou času, snáď s výnimkou tej miestnej.

4. Sociálnemu kolapsu sa snáď bude možné vyhnúť, ale nie všade.

Zrejme k nemu dôjde tam, kde štruktúra spoločnosti úplne závisí na financiách, obchodu a vláde. Preto je nutné pristúpiť k rekonštrukcii spoločnosti skôr, než nastanú tri prvé stupne kolapsu. Hocikde však už môže byť neskoro. Je to však oblasť, kde sa musíme postupujúcemu kolapsu postaviť na odpor, aj keby len preto, aby sme potomkom odkázali aspoň o niečo viac, než len zoznam našich pochybení.

5. Kultúrny kolaps je niečo, o čom je hrozné vôbec pomyslieť, aj keď niekde už k nemu možno došlo a je dobre zamaskovaný doteraz funkčnými inštitúciami.

Dúfajme, že sa väčšina ľudí spamätá a pod tlakom temných perspektív si ešte dokáže pripomenúť svoje ľudstvo. Možno bude potrebné vytvoriť, napodobniť alebo importovať zatiaľ nenapadnuté životaschopné subkultúry ako sú Hopi, prisťahovalecké komunity, Amišovia a Menoniti, hippies, rôzne lóže a poriadky apod. Tieto spoločenstvá donedávna museli čeliť nepriazni a rôznym ústrkom a zlé skúsenosti v nich prebudili sociálnu súdržnosť. Môžu tiež prijímať rôzne vedomé rozhodnutia k preventívnemu zjednodušeniu a usporiadaniu svojho života. Musíme urobiť všetko, aby sme sa konečnému stupňu kolapsu za každú cenu vyhli, pretože v stávke nie je nič menšieho než osud nášho človečenstva.

Neskôr po vydaní sa ešte Orlov zamyslel znovu,zistil že bol vcelku optimista a postuloval aj 6 stupeň.

6 stupeň: Kolaps životného prostredia

Ako asi dopadne jadrová elektráreň bez ľudského dohľadu pri bodoch 4 alebo 5? Nikto si nechce predstaviť, ale určite nie dobre. Takže pokiaľ sa dostaneme až do bodu 6. Neobývateľná krajina , zasiahnutá radiáciou, priemyselne , chemicky alebo technologicky zničená.

Orlov tvrdi že prvé 3 body sú nevyhnutné / finančný, obchodný a politický/ ale posledné 2 teda 3 /sociálny, kultúrny a životné prostredie/ je možné zastaviť a zvrátiť.

Čo s tým všetkým? Ešte stále máte dobrú náladu? Snáď existujú medzi nami ľudia , ktorý dokážu z tohto marazmu ľudstva nejako nájsť cestu.

1. Žiť s čo najmenšou potrebou peňazí.
2. Zaisťovať si základné potreby svojpomocne.
3. Vládnuť si sami.
4. Vytvárať súdržné a vzájomne zodpovedné komunity.
5. Obnovovať a podporovať klasický ľudské cnosti.

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes